top of page

به ما بپیوند

افغان توانمند به دنبال افراد با انگیزه، پرشور و با استعداد است تا بخشی از رشد ما شوند. ما به دنبال اضافه کردن اعضای جدید تیم به صورت داوطلبانه هستیم. ما می‌توانیم برای کمک‌های شما به تیم، مدرکی مبنی بر تکمیل ساعت‌ها و توصیه‌نامه‌ها ارائه کنیم!

Volunteer with Us
Which days are you available?

Thanks for applying to volunteer with us! We'll get back to you soon.

bottom of page