top of page

از کار ما حمایت کنید

افغان های توانمند متعهد هستند تا آگاهی هایی را برای سازمان های بین المللی و مبتنی بر جامعه ارائه دهند که بدون پشتکار و تلاش برای حمایت از جوامع محروم کار می کنند. ما پیوندهایی را به سازمان های غیرانتفاعی ارائه داده ایم که می توانید درباره آنها بخوانید و مستقیماً به آنها اهدا کنید. امروز کمکهای خیرخواهانه خود را به هریک از سازمانهای زیر انجام دهید.

Donate Now

Help us make a difference

$

Thank you for your donation!

Donate
bottom of page